X3 News е интернет портал, предлаган от "Българска Фондова Борса - София" АД чрез дъщерното й дружество «Сервиз Финансови Пазари» ЕООД.

X3 News дава възможност на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа да изпълняват законовите си задължения по оповестяване на обществеността на регулираната по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа информация.

X3 News осигурява оповестяването на информацията по недискриминационен начин, който осигурява достигането й едновременно до възможно най-широк кръг лица.

X3 News отговаря на изискванията на ЗППЦК. Системата осигурява оповестяването на информация по начин, гарантиращ сигурност на връзката, елиминиране на риска от изкривяване на данните, недопускане на неоторизиран достъп и сигурност на източника на регулираната информация.

X3 News дава възможност и за публикуване на друга, нерегулирана информация, рекламни, PR съобщения и други.

Общи условия за ползване на системата X3 News
1. За да използват възможностите на X3 News публичните дружества и емитентите на ценни книжа трябва:
  1.1 Да притежават универсален електронен подпис, издаден от доставчик на удостоверителни услуги съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис.
  1.2 Да са регистрирани в интегрираната електронна система ЕКСТРИ.
  1.3 Да са сключили договор за информационни услуги със "Сервиз финансови пазари" ЕООД за избран от тях информационен пакет.
2. Публикуването на съобщения на специализираната финансова страница ЕКСТРИ НЮЗ става чрез попълването на електронни форми.
  2.1. Електронните форми са структурирани в зависимост от вида на дружествата ползватели на системата и типовете обстоятелства, за които разкриват информация.
  2.2. Електронните форми са във формат XML.
  2.3. Към формите могат да бъдат прикачвани електронни документи.
3. Подаването на информация от емитента или от упълномощено от него лице чрез системата го прави отговорен за:
  3.1. верността и точността на данните, съдържащи се в представените форми и документи;
  3.2. автентичността на приложените документи;
  3.3. спазването на всички изисквания за подаване на информация по електронен път.
4. Поправка на грешки и неточности в попълнени и подадени форми и документи се извършва посредством попълването и подаване на нова електронна форма.
5. Всички получени електронни форми и документи се съхраняват в базата данни на X3 News.
Допълнителни възможности на X3 News:
1. Автоматично изпращане на информацията към системата eRegister на КФН

Услугата се предлага на клиентите на X3 News. При изявено желание от страна на дружеството, новопопълнените в EXTRI.BG форми се изпращат и завходяват автоматично в системата eRgister на КФН. Така на клиентите се спестява необходимостта от двукратно попълване на една и съща форма. Номерът, с който автоматично изпратената форма е регистрирана в КФН, може да се види от системата EXTRI.BG, меню "История на подписаните документи". Услугата важи само за посочените тук 24 типа форми и за дружества различни от АДСИЦ (ограниченията са наложени от КФН).

2. Автоматично изпращане на информацията за публикуване в infostock.bg

При желание от страна на дружество - клиент на X3 News, публикуваната от него информация може да бъде автоматично изпращана за показване и в InfoStock - портал за борсова информация.

 
 
 
Предишен месец Декември 2020 Следващ месец
12 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Няма предстоящи събития за 03-12-2020