Формопласт АД-Кърджали
www.formoplastbg.com
Регистрирани емисии: - 4F8
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
Кърджали 6600
Промишлена зона юг
телефон: +359 361 62612
факс: +359 361 61133
емейл: info@formoplastbg.com

Капитал: 3798905
Директор за връзки с инвеститорите:
Михаил Найденов Найденов
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 1028 хил. лв.
Нетна печалба -127 хил. лв.
Общо активи 3041 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -12.35 %
Възвращаемост на активите -4.18 %
Възвращаемост на собствения капитал -5.06 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2018г. , публикуван на 29.10.2018 15:55:41