Химимпорт АД-София
www.chimimport.bg
Регистрирани емисии: - 6C4
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София - 1080
Стефан Караджа № 2
телефон: +35929801611
факс: +35929848020
емейл: a.kerezov@chimimport.bg

Капитал: 239646267
Директор за връзки с инвеститорите:
Дина Кръстеа Паскова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 357149 хил. лв.
Нетна печалба 71831 хил. лв.
Общо активи 9535566 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 20.11 %
Възвращаемост на активите 0.75 %
Възвращаемост на собствения капитал 5.07 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2019г. , публикуван на 29.11.2019 11:23:23