Химимпорт АД-София
www.chimimport.bg
Регистрирани емисии:

CHIM

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6420 - Дейност на холдингови дружества

Адрес:

Адрес на управление:
София - 1080
Стефан Караджа № 2
телефон: +35929801611
факс: +35929848020
емейл: a.kerezov@chimimport.bg

Капитал:

239 646 267 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Дина Кръстеа Паскова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 5 502 хил. лв.
Нетна печалба: 17 830 хил. лв.
Общо активи: 1 520 007 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 324.06 %
Възвращаемост на активите: 1.17 %
Възвращаемост на собствения капитал: 1.39 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2021г. , публикуван на 01.11.2021 21:05:28