Химимпорт АД-София
www.chimimport.bg
Регистрирани емисии: - 6C4
Сектор по КИД-2008: Финансови и застрахователни дейности
Клас по КИД-2008: 6420 - Дейност на холдингови дружества
Адрес:

Адрес на управление:
София - 1080
Стефан Караджа № 2
телефон: +35929801611
факс: +35929848020
емейл: a.kerezov@chimimport.bg

Капитал: 239646267
Директор за връзки с инвеститорите:
Дина Кръстеа Паскова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 1898 хил. лв.
Нетна печалба 36548 хил. лв.
Общо активи 1496646 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 1 925.61 %
Възвращаемост на активите 2.44 %
Възвращаемост на собствения капитал 2.94 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2019г. , публикуван на 31.01.2020 10:47:50