Химимпорт АД-София
www.chimimport.bg
Регистрирани емисии: - 6C4
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София - 1080
Стефан Караджа № 2
телефон: +35929801611
факс: +35929848020
емейл: a.kerezov@chimimport.bg

Капитал: 239646267
Директор за връзки с инвеститорите:
София Кирилова Аргирова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 1103 хил. лв.
Нетна печалба 37618 хил. лв.
Общо активи 1515506 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 3 410.52 %
Възвращаемост на активите 2.48 %
Възвращаемост на собствения капитал 3.01 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2018г. , публикуван на 31.10.2018 10:32:57