Химимпорт АД-София
www.chimimport.bg
Регистрирани емисии: - 6C4
Сектор по КИД-2008: Финансови и застрахователни дейности
Клас по КИД-2008: 6420 - Дейност на холдингови дружества
Адрес:

Адрес на управление:
София - 1080
Стефан Караджа № 2
телефон: +35929801611
факс: +35929848020
емейл: a.kerezov@chimimport.bg

Капитал: 239646267
Директор за връзки с инвеститорите:
Дина Кръстеа Паскова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 485587 хил. лв.
Нетна печалба 71094 хил. лв.
Общо активи 9995946 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 14.64 %
Възвращаемост на активите 0.71 %
Възвращаемост на собствения капитал 4.95 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2019г. , публикуван на 02.03.2020 16:22:35