Химимпорт АД-София
www.chimimport.bg
Регистрирани емисии: - 6C4
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София - 1080
Стефан Караджа № 2
телефон: +35929801611
факс: +35929848020
емейл: a.kerezov@chimimport.bg

Капитал: 239646267
Директор за връзки с инвеститорите:
Дина Кръстеа Паскова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 1110 хил. лв.
Нетна печалба 35005 хил. лв.
Общо активи 1501053 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 3 153.60 %
Възвращаемост на активите 2.33 %
Възвращаемост на собствения капитал 2.79 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2019г. , публикуван на 30.10.2019 13:48:55