Химимпорт АД-София
www.chimimport.bg
Регистрирани емисии: - 6C4
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София - 1080
Стефан Караджа № 2
телефон: +35929801611
факс: +35929848020
емейл: a.kerezov@chimimport.bg

Капитал: 239646267
Директор за връзки с инвеститорите:
София Кирилова Аргирова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 448166 хил. лв.
Нетна печалба 68127 хил. лв.
Общо активи 9165774 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 15.20 %
Възвращаемост на активите 0.74 %
Възвращаемост на собствения капитал 5.00 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2018г. , публикуван на 05.03.2019 17:26:17