Химимпорт АД-София
www.chimimport.bg
Регистрирани емисии: - 6C4
Сектор по КИД-2008: Финансови и застрахователни дейности
Клас по КИД-2008: 6420 - Дейност на холдингови дружества
Адрес:

Адрес на управление:
София - 1080
Стефан Караджа № 2
телефон: +35929801611
факс: +35929848020
емейл: a.kerezov@chimimport.bg

Капитал: 239646267
Директор за връзки с инвеститорите:
Дина Кръстеа Паскова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 482025 хил. лв.
Нетна печалба 71164 хил. лв.
Общо активи 9945971 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 14.76 %
Възвращаемост на активите 0.72 %
Възвращаемост на собствения капитал 5.06 %
* Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2019г. , публикуван на 31.07.2020 23:53:11