Химимпорт АД-София
www.chimimport.bg
Регистрирани емисии: - 6C4
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София - 1080
Стефан Караджа № 2
телефон: +35929801611
факс: +35929848020
емейл: a.kerezov@chimimport.bg

Капитал: 239646267
Директор за връзки с инвеститорите:
София Кирилова Аргирова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 367 хил. лв.
Нетна печалба 25883 хил. лв.
Общо активи 1490296 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 7 052.59 %
Възвращаемост на активите 1.74 %
Възвращаемост на собствения капитал 3.77 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2019г. , публикуван на 30.04.2019 20:24:57