Химимпорт АД-София
www.chimimport.bg
Регистрирани емисии: - 6C4
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София - 1080
Стефан Караджа № 2
телефон: +35929801611
факс: +35929848020
емейл: a.kerezov@chimimport.bg

Капитал: 239646267
Директор за връзки с инвеститорите:
София Кирилова Аргирова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 2412 хил. лв.
Нетна печалба 38975 хил. лв.
Общо активи 1493987 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 1 615.88 %
Възвращаемост на активите 2.61 %
Възвращаемост на собствения капитал 3.09 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2017г. , публикуван на 02.04.2018 20:31:38