София Хотел Балкан АД-София
Регистрирани емисии: - 3ZB
Код по КИД: Хотелиерство и ресторантьорство
Адрес:

Адрес на управление:
София-1000
пл.Света Неделя 5
телефон: +35929816541
факс:
емейл: sofia.sheraton@luxurycollection.com

Капитал: 5263896
Директор за връзки с инвеститорите:
Десислава Иванова Ялъмова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 26045 хил. лв.
Нетна печалба 5309 хил. лв.
Общо активи 164804 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 20.38 %
Възвращаемост на активите 3.22 %
Възвращаемост на собствения капитал 17.86 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2017г. , публикуван на 30.11.2017 13:12:59