София Хотел Балкан АД-София
Регистрирани емисии: - 3ZB
Код по КИД: Хотелиерство и ресторантьорство
Адрес:

Адрес на управление:
София-1000
пл.Света Неделя 5
телефон: +35929816541
факс:
емейл: sofia.sheraton@luxurycollection.com

Капитал: 5263896
Директор за връзки с инвеститорите:
Десислава Иванова Ялъмова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 12339 хил. лв.
Нетна печалба 1991 хил. лв.
Общо активи 149440 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 16.14 %
Възвращаемост на активите 1.33 %
Възвращаемост на собствения капитал 3.43 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2017г. , публикуван на 26.10.2017 17:23:28