София Хотел Балкан АД-София
Регистрирани емисии: - 3ZB
Код по КИД: Хотелиерство и ресторантьорство
Адрес:

Адрес на управление:
София-1000
пл.Света Неделя 5
телефон: +35929816541
факс:
емейл: sofia.sheraton@luxurycollection.com

Капитал: 5263896
Директор за връзки с инвеститорите:
Десислава Иванова Ялъмова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 17235 хил. лв.
Нетна печалба 4678 хил. лв.
Общо активи 163876 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 27.14 %
Възвращаемост на активите 2.85 %
Възвращаемост на собствения капитал 16.18 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2017г. , публикуван на 31.08.2017 11:33:54