София Хотел Балкан АД-София
Регистрирани емисии: - 3ZB
Код по КИД: Хотелиерство и ресторантьорство
Адрес:

Адрес на управление:
София-1000
пл.Света Неделя 5
телефон: +35929816541
факс:
емейл: sofia.sheraton@luxurycollection.com

Капитал: 5263896
Директор за връзки с инвеститорите:
Десислава Иванова Ялъмова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 9009 хил. лв.
Нетна печалба 278 хил. лв.
Общо активи 156595 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 3.09 %
Възвращаемост на активите 0.18 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.44 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2018г. , публикуван на 30.07.2018 17:44:22