Българска фондова борса АД-София
http://www.bse-sofia.bg/
Регистрирани емисии: - BSO
Сектор по КИД-2008: Финансови и застрахователни дейности
Клас по КИД-2008: 6420 - Дейност на холдингови дружества
Адрес:

Адрес на управление:
София 1301
Ул. Три уши 6
телефон: +359 2 937 09 34
факс: +359 2 937 09 46
емейл: bse@bse-sofia.bg

Капитал: 6582860
Директор за връзки с инвеститорите:
Снежана Димитрова Йотинска
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 900 хил. лв.
Нетна печалба 1779 хил. лв.
Общо активи 13183 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 197.67 %
Възвращаемост на активите 13.49 %
Възвращаемост на собствения капитал 14.24 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2020г. , публикуван на 28.07.2020 17:40:09