Българска фондова борса АД-София
http://www.bse-sofia.bg/
Регистрирани емисии: - BSO
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София 1301
Ул. Три уши 6
телефон: +359 2 937 09 34
факс: +359 2 937 09 46
емейл: bse@bse-sofia.bg

Капитал: 6582860
Директор за връзки с инвеститорите:
Иво Станков Иванов
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 3505 хил. лв.
Нетна печалба 1936 хил. лв.
Общо активи 112227 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 55.24 %
Възвращаемост на активите 1.73 %
Възвращаемост на собствения капитал 16.08 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2018г. , публикуван на 27.08.2018 17:43:01