Българска фондова борса-София АД
http://www.bse-sofia.bg/
Регистрирани емисии: - BSO
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София 1301
Ул. Три уши 6
телефон: +359 2 937 09 34
факс: +359 2 937 09 46
емейл: bse@bse-sofia.bg

Капитал: 6582860
Директор за връзки с инвеститорите:
Иво Станков Иванов
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 2181 хил. лв.
Нетна печалба 206 хил. лв.
Общо активи 10746 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 9.45 %
Възвращаемост на активите 1.92 %
Възвращаемост на собствения капитал 2.01 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2017г. , публикуван на 30.03.2018 17:08:21