Българска фондова борса АД-София
http://www.bse-sofia.bg/
Регистрирани емисии: - BSO
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София 1301
Ул. Три уши 6
телефон: +359 2 937 09 34
факс: +359 2 937 09 46
емейл: bse@bse-sofia.bg

Капитал: 6582860
Директор за връзки с инвеститорите:
Иво Станков Иванов
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 6060 хил. лв.
Нетна печалба 3254 хил. лв.
Общо активи 100998 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 53.70 %
Възвращаемост на активите 3.22 %
Възвращаемост на собствения капитал 24.35 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2018г. , публикуван на 27.11.2018 18:31:44