Българска фондова борса АД-София
http://www.bse-sofia.bg/
Регистрирани емисии: - BSO
Сектор по КИД-2008: Финансови и застрахователни дейности
Клас по КИД-2008: 6420 - Дейност на холдингови дружества
Адрес:

Адрес на управление:
София 1301
Ул. Три уши 6
телефон: +359 2 937 09 34
факс: +359 2 937 09 46
емейл: bse@bse-sofia.bg

Капитал: 6582860
Директор за връзки с инвеститорите:
Снежана Димитрова Йотинска
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 5794 хил. лв.
Нетна печалба 2381 хил. лв.
Общо активи 109922 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 41.09 %
Възвращаемост на активите 2.17 %
Възвращаемост на собствения капитал 11.07 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2020г. , публикуван на 28.08.2020 17:33:04