Топлофикация-Бургас АД-Бургас
https://toplo-bs.com
Регистрирани емисии:

TPLB

Сектор по КИД-2008:

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

Клас по КИД-2008:

3511 - Производство на електрическа енергия

Адрес:

Адрес на управление:
8000
гр.Бургас, кв."Лозово", СПЗ
телефон: +35956871111
факс: +35956871101
емейл: office@toplo-bs.com

Капитал:

28 917 988 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 29 854 хил. лв.
Нетна печалба: 2 540 хил. лв.
Общо активи: 73 761 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 8.51 %
Възвращаемост на активите: 3.44 %
Възвращаемост на собствения капитал: 5.98 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2021г. , публикуван на 12.11.2021 12:42:41