Топлофикация-Бургас АД-Бургас
https://toplo-bs.com
Регистрирани емисии:

TPLB

Сектор по КИД-2008:

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

Клас по КИД-2008:

3511 - Производство на електрическа енергия

Адрес:

Адрес на управление:
8000
гр.Бургас, кв."Лозово", СПЗ
телефон: +35956871111
факс: +35956871101
емейл: office@toplo-bs.com

Капитал:

28 917 988 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 11 186 хил. лв.
Нетна печалба: -5 784 хил. лв.
Общо активи: 69 179 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: -51.71 %
Възвращаемост на активите: -8.36 %
Възвращаемост на собствения капитал: -18.65 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2022г. , публикуван на 29.04.2022 11:54:34