Металопак АД-Карнобат
Регистрирани емисии: - 5MP
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
КАРНОБАТ, 8400
КАРНОБАТ, ИНД.ЗОНА
телефон: +0559 22110
факс: +22110
емейл: metalopak@dir.bg

Капитал: 80638
Директор за връзки с инвеститорите:
Веселина Тодорова Гроздева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 50 хил. лв.
Нетна печалба 5 хил. лв.
Общо активи 428 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 10.00 %
Възвращаемост на активите 1.17 %
Възвращаемост на собствения капитал 1.18 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2018г. , публикуван на 30.07.2018 11:15:25