Металопак АД-Карнобат
Регистрирани емисии: - 5MP
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
КАРНОБАТ, 8400
КАРНОБАТ, ИНД.ЗОНА
телефон: +0559 22110
факс: +22110
емейл: metalopak@dir.bg

Капитал: 80638
Директор за връзки с инвеститорите:
Веселина Тодорова Гроздева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 72 хил. лв.
Нетна печалба 9 хил. лв.
Общо активи 432 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 12.50 %
Възвращаемост на активите 2.08 %
Възвращаемост на собствения капитал 2.10 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2018г. , публикуван на 29.10.2018 14:49:49