Металопак АД-Карнобат
Регистрирани емисии: - 5MP
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
КАРНОБАТ, 8400
КАРНОБАТ, ИНД.ЗОНА
телефон: +0559 22110
факс: +22110
емейл: metalopak@dir.bg

Капитал: 80638
Директор за връзки с инвеститорите:
Веселина Тодорова Гроздева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 87 хил. лв.
Нетна печалба -1 хил. лв.
Общо активи 424 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -1.15 %
Възвращаемост на активите -0.24 %
Възвращаемост на собствения капитал -0.24 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2018г. , публикуван на 30.01.2019 22:54:03