Родна Земя Холдинг АД-София
www.rodnazemya.bg
Регистрирани емисии:

6R2B HRZ

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6420 - Дейност на холдингови дружества

Адрес:

Адрес на управление:
София 1113
София ул.Фредерик Ж.Кюри №20 ет.10
телефон: +35928164551
факс: +35928164551
емейл: info@rodnazemya.bg

Капитал:

56 010 597 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 2 758 хил. лв.
Нетна печалба: 245 хил. лв.
Общо активи: 176 935 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 8.88 %
Възвращаемост на активите: 0.14 %
Възвращаемост на собствения капитал: 0.32 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2021г. , публикуван на 28.10.2021 15:50:40