Родна Земя Холдинг АД-София
www.rodnazemya.bg
Регистрирани емисии: - 6R2B HRZ
Сектор по КИД-2008: Финансови и застрахователни дейности
Клас по КИД-2008: 6420 - Дейност на холдингови дружества
Адрес:

Адрес на управление:
София 1113
София ул.Фредерик Ж.Кюри №20 ет.10
телефон: +35928164551
факс: +35928164551
емейл: info@rodnazemya.bg

Капитал: 56010597
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 4567 хил. лв.
Нетна печалба 744 хил. лв.
Общо активи 169247 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 16.29 %
Възвращаемост на активите 0.44 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.97 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2020г. , публикуван на 07.04.2021 19:13:12