Родна Земя Холдинг АД-Добрич
www.rodnazemya.bg
Регистрирани емисии: - 6R2
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София 1113
София ул.Фредерик Ж.Кюри №20 ет.10
телефон: +35928164551
факс: +35928164551
емейл: info@rodnazemya.bg

Капитал: 36010600
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 3498 хил. лв.
Нетна печалба 6417 хил. лв.
Общо активи 134647 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 183.45 %
Възвращаемост на активите 4.77 %
Възвращаемост на собствения капитал 11.08 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2018г. , публикуван на 01.04.2019 17:14:45