Черноморски Холдинг АД-Бургас
Регистрирани емисии: - 5L3
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
БУРГАС 8000
УЛ. ОБОРИЩЕ 86
телефон: +359893617112
факс:
емейл:

Капитал: 9156588
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 0 хил. лв.
Нетна печалба 0 хил. лв.
Общо активи 886 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.00 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2018г. , публикуван на 17.04.2018 13:24:54