ЗСК-Лозово АД-Бургас
www.zsk-bs.com
Регистрирани емисии: - 3ZO
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
Бургас-8000
Северна промишлена зона
телефон: +35956881070
факс:
емейл: zskbs@abv.bg

Капитал: 91168
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 6732 хил. лв.
Нетна печалба 175 хил. лв.
Общо активи 10322 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 2.60 %
Възвращаемост на активите 1.70 %
Възвращаемост на собствения капитал 2.39 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2017г. , публикуван на 16.10.2017 12:45:45