ЗСК-Лозово АД-Бургас
www.zsk-bs.com
Регистрирани емисии:

ZSK

Сектор по КИД-2008:

Преработваща промишленост

Клас по КИД-2008:

2361 - Производство на изделия от бетон за строителството

Адрес:

Адрес на управление:
Бургас-8000
Северна промишлена зона
телефон: +35956881070
факс:
емейл: zskbs@abv.bg

Капитал:

91 168 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 3 054 хил. лв.
Нетна печалба: 20 хил. лв.
Общо активи: 8 791 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 0.65 %
Възвращаемост на активите: 0.23 %
Възвращаемост на собствения капитал: 0.27 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2021г. , публикуван на 15.10.2021 13:45:35