ЗСК-Лозово АД-Бургас
www.zsk-bs.com
Регистрирани емисии: - 3ZO
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
Бургас-8000
Северна промишлена зона
телефон: +35956881070
факс:
емейл: zskbs@abv.bg

Капитал: 91168
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 8751 хил. лв.
Нетна печалба 443 хил. лв.
Общо активи 11257 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 5.06 %
Възвращаемост на активите 3.94 %
Възвращаемост на собствения капитал 6.24 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2018г. , публикуван на 14.01.2019 09:37:01