ЗСК-Лозово АД-Бургас
www.zsk-bs.com
Регистрирани емисии: - 3ZO
Сектор по КИД-2008: Преработваща промишленост
Клас по КИД-2008: 2361 - Производство на изделия от бетон за строителството
Адрес:

Адрес на управление:
Бургас-8000
Северна промишлена зона
телефон: +35956881070
факс:
емейл: zskbs@abv.bg

Капитал: 91168
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 4327 хил. лв.
Нетна печалба 521 хил. лв.
Общо активи 9434 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 12.04 %
Възвращаемост на активите 5.52 %
Възвращаемост на собствения капитал 6.95 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2020г. , публикуван на 21.01.2021 13:31:04