ЗСК-Лозово АД-Бургас
www.zsk-bs.com
Регистрирани емисии: - 3ZO
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
Бургас-8000
Северна промишлена зона
телефон: +35956881070
факс:
емейл: zskbs@abv.bg

Капитал: 91168
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 7615 хил. лв.
Нетна печалба -37 хил. лв.
Общо активи 10480 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -0.49 %
Възвращаемост на активите -0.35 %
Възвращаемост на собствения капитал -0.52 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2017г. , публикуван на 18.01.2018 13:34:33