Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна
Регистрирани емисии: - 5ODE
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
Варна 9000
Островна зона
телефон: +35952601107
факс:
емейл:

Капитал: 586642
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 14733 хил. лв.
Нетна печалба 1729 хил. лв.
Общо активи 72748 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 11.74 %
Възвращаемост на активите 2.38 %
Възвращаемост на собствения капитал 2.68 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2017г. , публикуван на 21.07.2017 15:57:51