Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна
Регистрирани емисии: - 5ODE
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
Варна 9000
Островна зона
телефон: +35952601107
факс:
емейл:

Капитал: 586642
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 31387 хил. лв.
Нетна печалба 2463 хил. лв.
Общо активи 69652 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 7.85 %
Възвращаемост на активите 3.54 %
Възвращаемост на собствения капитал 3.77 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2017г. , публикуван на 26.03.2018 14:36:00