Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна
Регистрирани емисии: - 5ODE
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
Варна 9000
Островна зона
телефон: +35952601107
факс:
емейл:

Капитал: 586642
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 26348 хил. лв.
Нетна печалба 4043 хил. лв.
Общо активи 71878 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 15.34 %
Възвращаемост на активите 5.62 %
Възвращаемост на собствения капитал 6.04 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2017г. , публикуван на 26.10.2017 09:35:35