Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна
Регистрирани емисии: - 5ODE
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
Варна 9000
Островна зона
телефон: +35952601107
факс:
емейл:

Капитал: 586642
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 5768 хил. лв.
Нетна печалба -173 хил. лв.
Общо активи 70448 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -3.00 %
Възвращаемост на активите -0.25 %
Възвращаемост на собствения капитал -0.27 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2018г. , публикуван на 26.04.2018 13:51:58