Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна
Регистрирани емисии: - 5ODE
Сектор по КИД-2008: Преработваща промишленост
Клас по КИД-2008: 3315 - Ремонт и поддържане на плавателни съдове
Адрес:

Адрес на управление:
Варна 9000
Островна зона
телефон: +35952601107
факс:
емейл:

Капитал: 586642
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 50888 хил. лв.
Нетна печалба 10077 хил. лв.
Общо активи 79379 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 19.80 %
Възвращаемост на активите 12.69 %
Възвращаемост на собствения капитал 13.72 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2020г. , публикуван на 26.01.2021 15:56:13