Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна
Регистрирани емисии: - 5ODE
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
Варна 9000
Островна зона
телефон: +35952601107
факс:
емейл:

Капитал: 586642
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 34359 хил. лв.
Нетна печалба 1783 хил. лв.
Общо активи 70252 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 5.19 %
Възвращаемост на активите 2.54 %
Възвращаемост на собствения капитал 2.78 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2018г. , публикуван на 29.01.2019 11:12:02