Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна
Регистрирани емисии: - 5ODE
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
Варна 9000
Островна зона
телефон: +35952601107
факс:
емейл:

Капитал: 586642
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 14564 хил. лв.
Нетна печалба 947 хил. лв.
Общо активи 69387 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 6.50 %
Възвращаемост на активите 1.36 %
Възвращаемост на собствения капитал 1.48 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2018г. , публикуван на 25.07.2018 13:35:59