Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна
Регистрирани емисии: - 5ODE
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
Варна 9000
Островна зона
телефон: +35952601107
факс:
емейл:

Капитал: 586642
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 24159 хил. лв.
Нетна печалба 1057 хил. лв.
Общо активи 70659 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 4.38 %
Възвращаемост на активите 1.50 %
Възвращаемост на собствения капитал 1.65 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2018г. , публикуван на 25.10.2018 13:52:17