www.alfawood.bg
Регистрирани емисии: -
Сектор по КИД-2008: Преработваща промишленост
Клас по КИД-2008: 1621 - Производство на фурнир и дървесни плочи
Адрес:

Адрес на управление:
гр. Долни Чифлик-9120
Промишлена зона
телефон: + 0359 52 685 806
факс: + 0359 52 685 805
емейл: office@alfawood.bg

Капитал:
Директор за връзки с инвеститорите:
Иван Михайлов Киряков
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 7591 хил. лв.
Нетна печалба -127 хил. лв.
Общо активи 29265 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -1.67 %
Възвращаемост на активите -0.43 %
Възвращаемост на собствения капитал -0.94 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2011г. , публикуван на 08.11.2011 17:22:49