Холдинг Варна АД-Варна
Регистрирани емисии: - 5V2 5V2C
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
ВАРНА 9002
КК СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА
телефон: +359887999406
факс:
емейл:

Капитал: 5235900
Директор за връзки с инвеститорите:
Десислава Станимирова Златанова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 34645 хил. лв.
Нетна печалба 953 хил. лв.
Общо активи 443030 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 2.75 %
Възвращаемост на активите 0.22 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.48 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2018г. , публикуван на 28.08.2018 16:40:14