Регистрирани емисии: - 5V2C HVAR
Сектор по КИД-2008: Финансови и застрахователни дейности
Клас по КИД-2008: 6420 - Дейност на холдингови дружества
Адрес:

Адрес на управление:
ВАРНА 9002
КК СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА
телефон: +359887999406
факс:
емейл:

Капитал: 6485897
Директор за връзки с инвеститорите:
Десислава Станимирова Златанова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 3401 хил. лв.
Нетна печалба 2971 хил. лв.
Общо активи 205272 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 87.36 %
Възвращаемост на активите 1.45 %
Възвращаемост на собствения капитал 2.02 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2018г. , публикуван на 01.04.2019 18:19:48