Холдинг Варна АД-Варна
Регистрирани емисии: - 5V2 5V2C
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
ВАРНА 9002
КК СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА
телефон: +359887999406
факс:
емейл:

Капитал: 5235900
Директор за връзки с инвеститорите:
Десислава Станимирова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 1258 хил. лв.
Нетна печалба 1594 хил. лв.
Общо активи 242406 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 126.71 %
Възвращаемост на активите 0.66 %
Възвращаемост на собствения капитал 1.01 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2017г. , публикуван на 25.10.2017 14:40:48