Холдинг Варна АД-Варна
Регистрирани емисии: - 5V2 5V2C
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
ВАРНА 9002
КК СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА
телефон: +359887999406
факс:
емейл:

Капитал: 5235900
Директор за връзки с инвеститорите:
Десислава Станимирова Златанова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 61422 хил. лв.
Нетна печалба -988 хил. лв.
Общо активи 428690 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -1.61 %
Възвращаемост на активите -0.23 %
Възвращаемост на собствения капитал -0.63 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2017г. , публикуван на 01.03.2018 15:39:22