Холдинг Варна АД-Варна
Регистрирани емисии: - 5V2 5V2C
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
ВАРНА 9002
КК СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА
телефон: +359887999406
факс:
емейл:

Капитал: 5235900
Директор за връзки с инвеститорите:
Десислава Станимирова Златанова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 18811 хил. лв.
Нетна печалба 4339 хил. лв.
Общо активи 440505 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 23.07 %
Възвращаемост на активите 0.99 %
Възвращаемост на собствения капитал 2.67 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2018г. , публикуван на 29.05.2018 14:58:02