Софарма трейдинг АД-София
www.sopharmatrading.com/?lang=bg
Регистрирани емисии:

SFT

Сектор по КИД-2008:

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети

Клас по КИД-2008:

4646 - Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура

Адрес:

Адрес на управление:
София-1756
район „Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев“ №5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда „А“, ет. 12
телефон: +359 2 81 33 660
факс:
емейл: office@sopharmatrading.bg

Капитал:

34 276 050 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Вяра Йорданова Димитрова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 989 213 хил. лв.
Нетна печалба: 10 540 хил. лв.
Общо активи: 612 959 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 1.07 %
Възвращаемост на активите: 1.72 %
Възвращаемост на собствения капитал: 12.06 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2021г. , публикуван на 29.11.2021 13:57:15