Софарма трейдинг АД-София
www.sopharmatrading.bg
Регистрирани емисии: - SO5
Сектор по КИД-2008: Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
Клас по КИД-2008: 4646 - Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура
Адрес:

Адрес на управление:
София 1756
ул."Лъчезар Станчев" №5 Софарма Бизнес Тауърс, Сграда "А", ет. 12
телефон: +359 2 81 33 660
факс: +359 2 81 33 666
емейл: office@sopharmatrading.bg

Капитал: 34276050
Директор за връзки с инвеститорите:
Венцислав Стефанов Маринов
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 812138 хил. лв.
Нетна печалба 6910 хил. лв.
Общо активи 527838 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.85 %
Възвращаемост на активите 1.31 %
Възвращаемост на собствения капитал 9.54 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2020г. , публикуван на 30.11.2020 14:33:31