Софарма трейдинг АД-София
www.sopharmatrading.bg
Регистрирани емисии: - SO5
Сектор по КИД-2008: Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
Клас по КИД-2008: 4646 - Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура
Адрес:

Адрес на управление:
София 1756
ул."Лъчезар Станчев" №5 Софарма Бизнес Тауърс, Сграда "А", ет. 12
телефон: +359 2 81 33 660
факс: +359 2 81 33 666
емейл: office@sopharmatrading.bg

Капитал: 34276050
Директор за връзки с инвеститорите:
Венцислав Стефанов Маринов
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 776528 хил. лв.
Нетна печалба 20095 хил. лв.
Общо активи 414606 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 2.59 %
Възвращаемост на активите 4.85 %
Възвращаемост на собствения капитал 20.25 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2019г. , публикуван на 15.06.2020 15:43:32