Софарма трейдинг АД-София
www.sopharmatrading.bg
Регистрирани емисии: - SO5
Сектор по КИД-2008: Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
Клас по КИД-2008: 4646 - Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура
Адрес:

Адрес на управление:
София 1756
ул."Лъчезар Станчев" №5 Софарма Бизнес Тауърс, Сграда "А", ет. 12
телефон: +359 2 81 33 660
факс: +359 2 81 33 666
емейл: office@sopharmatrading.bg

Капитал: 34276050
Директор за връзки с инвеститорите:
Венцислав Стефанов Маринов
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 529387 хил. лв.
Нетна печалба 5345 хил. лв.
Общо активи 515109 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 1.01 %
Възвращаемост на активите 1.04 %
Възвращаемост на собствения капитал 7.54 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2020г. , публикуван на 27.08.2020 15:43:10