Софарма трейдинг АД-София
www.sopharmatrading.bg
Регистрирани емисии: - SO5
Код по КИД: Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
Адрес:

Адрес на управление:
София 1756
ул."Лъчезар Станчев" №5 Софарма Бизнес Тауърс, Сграда "А", ет. 12
телефон: +359 2 81 33 660
факс: +359 2 81 33 666
емейл: office@sopharmatrading.bg

Капитал: 32905009
Директор за връзки с инвеститорите:
Венцислав Стефанов Маринов
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 672145 хил. лв.
Нетна печалба 14581 хил. лв.
Общо активи 354274 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 2.17 %
Възвращаемост на активите 4.12 %
Възвращаемост на собствения капитал 19.81 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2017г. , публикуван на 30.03.2018 15:14:13