Софарма трейдинг АД-София
www.sopharmatrading.bg
Регистрирани емисии: - SO5
Сектор по КИД-2008: Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
Клас по КИД-2008: 4646 - Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура
Адрес:

Адрес на управление:
София 1756
ул."Лъчезар Станчев" №5 Софарма Бизнес Тауърс, Сграда "А", ет. 12
телефон: +359 2 81 33 660
факс: +359 2 81 33 666
емейл: office@sopharmatrading.bg

Капитал: 34276050
Директор за връзки с инвеститорите:
Венцислав Стефанов Маринов
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 777463 хил. лв.
Нетна печалба 20032 хил. лв.
Общо активи 414595 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 2.58 %
Възвращаемост на активите 4.83 %
Възвращаемост на собствения капитал 20.15 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2019г. , публикуван на 30.01.2020 17:34:54