Кристера АД-Попово
www.kristera.net
Регистрирани емисии: -
Сектор по КИД-2008: Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
Клас по КИД-2008: 4621 - Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн
Адрес:

Адрес на управление:
7800
кв."Промишлена зона"
телефон: +35960827847
факс: +35960827858
емейл: kristera_popovo@mail.bg

Капитал:
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 59192 хил. лв.
Нетна печалба 772 хил. лв.
Общо активи 41231 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 1.30 %
Възвращаемост на активите 1.87 %
Възвращаемост на собствения капитал 5.89 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2010г. , публикуван на 01.02.2011 17:04:40