Чайкафарма Висококачествените лекарства АД-София
www.tchaikapharma.com
Регистрирани емисии: - 7TH
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
София, 1172
бул."Г.М.Димитров" 1
телефон: +35929603714
факс: +35929603703
емейл: tchaika@tchaikapharma.com

Капитал: 82200000
Директор за връзки с инвеститорите:
Герман Светозаров Тетереков
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 28268 хил. лв.
Нетна печалба 4919 хил. лв.
Общо активи 116163 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 17.40 %
Възвращаемост на активите 4.23 %
Възвращаемост на собствения капитал 4.97 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2019г. , публикуван на 29.10.2019 15:54:51