Чайкафарма Висококачествените лекарства АД-София
www.tchaikapharma.com
Регистрирани емисии: - 7TH
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
София, 1172
бул."Г.М.Димитров" 1
телефон: +35929603714
факс: +35929603703
емейл: tchaika@tchaikapharma.com

Капитал: 72200000
Директор за връзки с инвеститорите:
Анастас Иванов Патарински
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 33435 хил. лв.
Нетна печалба 8831 хил. лв.
Общо активи 96982 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 26.41 %
Възвращаемост на активите 9.11 %
Възвращаемост на собствения капитал 10.73 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2017г. , публикуван на 05.09.2018 17:13:47