Чайкафарма Висококачествените лекарства АД-София
www.tchaikapharma.com
Регистрирани емисии: - 7TH
Сектор по КИД-2008: Преработваща промишленост
Клас по КИД-2008: 2120 - Производство на лекарствени продукти
Адрес:

Адрес на управление:
София, 1172
бул."Г.М.Димитров" 1
телефон: +35929603714
факс: +35929603703
емейл: tchaika@tchaikapharma.com

Капитал: 82200000
Директор за връзки с инвеститорите:
Герман Светозаров Тетереков
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 34788 хил. лв.
Нетна печалба 2845 хил. лв.
Общо активи 116661 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 8.18 %
Възвращаемост на активите 2.44 %
Възвращаемост на собствения капитал 2.94 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2019г. , публикуван на 30.01.2020 13:41:23