Чайкафарма Висококачествените лекарства АД-София
www.tchaikapharma.com
Регистрирани емисии: - 7TH
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
София, 1172
бул."Г.М.Димитров" 1
телефон: +35929603714
факс: +35929603703
емейл: tchaika@tchaikapharma.com

Капитал: 72200000
Директор за връзки с инвеститорите:
Анастас Иванов Патарински
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 38510 хил. лв.
Нетна печалба 11352 хил. лв.
Общо активи 110503 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 29.48 %
Възвращаемост на активите 10.27 %
Възвращаемост на собствения капитал 12.12 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2018г. , публикуван на 30.01.2019 15:12:58