Чайкафарма Висококачествените лекарства АД-София
www.tchaikapharma.com
Регистрирани емисии: - 7TH
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
София, 1172
бул."Г.М.Димитров" 1
телефон: +35929603714
факс: +35929603703
емейл: tchaika@tchaikapharma.com

Капитал: 82200000
Директор за връзки с инвеститорите:
Анастас Иванов Патарински
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 18826 хил. лв.
Нетна печалба 4988 хил. лв.
Общо активи 114154 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 26.50 %
Възвращаемост на активите 4.37 %
Възвращаемост на собствения капитал 5.04 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2019г. , публикуван на 29.07.2019 17:01:44