Астера I ЕАД-Варна
www.asterahotel.com
Регистрирани емисии: - 7A3S
Код по КИД: Култура, спорт и развлечения
Адрес:

Адрес на управление:
ВАРНА 9006
К.К СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА, АДМ. СГРАДА
телефон: +359889299005
факс:
емейл: r.kovacheva@asterahotel.com

Капитал: 2200000
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 5734 хил. лв.
Нетна печалба 721 хил. лв.
Общо активи 23834 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 12.57 %
Възвращаемост на активите 3.03 %
Възвращаемост на собствения капитал 12.99 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2017г. , публикуван на 30.01.2018 15:50:06