Астера I ЕАД-Варна
www.asterahotel.com
Регистрирани емисии: - 7A3S
Код по КИД: Култура, спорт и развлечения
Адрес:

Адрес на управление:
ВАРНА 9006
К.К СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА, АДМ. СГРАДА
телефон: +359889299005
факс:
емейл: r.kovacheva@asterahotel.com

Капитал: 1800000
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 2 хил. лв.
Нетна печалба -489 хил. лв.
Общо активи 22574 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -24 450.00 %
Възвращаемост на активите -2.17 %
Възвращаемост на собствения капитал -9.02 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2019г. , публикуван на 30.04.2019 16:18:17