Астера I ЕАД-Варна
www.asterahotel.com
Регистрирани емисии: - 7A3S
Код по КИД: Култура, спорт и развлечения
Адрес:

Адрес на управление:
ВАРНА 9006
К.К СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА, АДМ. СГРАДА
телефон: +359889299005
факс:
емейл: r.kovacheva@asterahotel.com

Капитал: 1800000
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 1405 хил. лв.
Нетна печалба -648 хил. лв.
Общо активи 23184 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -46.12 %
Възвращаемост на активите -2.80 %
Възвращаемост на собствения капитал -12.32 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2019г. , публикуван на 30.07.2019 20:43:39