Астера I ЕАД-Варна
www.asterahotel.com
Регистрирани емисии: - 7A3S
Сектор по КИД-2008: Култура, спорт и развлечения
Клас по КИД-2008: 9200 - Организиране на хазартни игри
Адрес:

Адрес на управление:
ВАРНА 9006
К.К СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА, АДМ. СГРАДА
телефон: +359889299005
факс:
емейл: r.kovacheva@asterahotel.com

Капитал: 1400000
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 5687 хил. лв.
Нетна печалба 615 хил. лв.
Общо активи 22453 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 10.81 %
Възвращаемост на активите 2.74 %
Възвращаемост на собствения капитал 9.43 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2019г. , публикуван на 31.07.2020 15:04:53