Захарни заводи АД-Горна Оряховица
Регистрирани емисии: - 3Z9 3Z9N
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
гр.Горна Оряховица 5100
ул. Свети княз Борис 1 №29
телефон: +0618 69433
факс: +0618 41709
емейл: yovkoralev@b-trust.org

Капитал: 11112919
Директор за връзки с инвеститорите:
Йовко Илиев Ралев
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 83716 хил. лв.
Нетна печалба 1366 хил. лв.
Общо активи 99683 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 1.63 %
Възвращаемост на активите 1.37 %
Възвращаемост на собствения капитал 8.55 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2018г. , публикуван на 30.11.2018 10:49:48