Захарни заводи АД-Горна Оряховица
Регистрирани емисии: - 3Z9 3Z9N
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
гр.Горна Оряховица 5100
ул. Свети княз Борис 1 №29
телефон: +0618 69433
факс: +0618 41709
емейл: yovkoralev@b-trust.org

Капитал: 11112919
Директор за връзки с инвеститорите:
Йовко Илиев Ралев
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 63673 хил. лв.
Нетна печалба 427 хил. лв.
Общо активи 84975 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.67 %
Възвращаемост на активите 0.50 %
Възвращаемост на собствения капитал 2.55 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2018г. , публикуван на 01.04.2019 19:41:05