Захарни заводи АД-Горна Оряховица
Регистрирани емисии: - 3Z9 3Z9N
Сектор по КИД-2008: Преработваща промишленост
Клас по КИД-2008: 2014 - Производство на други основни органични химични вещества
Адрес:

Адрес на управление:
гр.Горна Оряховица 5100
ул. Свети княз Борис 1 №29
телефон: +0618 69433
факс: +0618 41709
емейл: yovkoralev@b-trust.org

Капитал: 11112919
Директор за връзки с инвеститорите:
Йовко Илиев Ралев
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 66418 хил. лв.
Нетна печалба 6210 хил. лв.
Общо активи 127188 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 9.35 %
Възвращаемост на активите 4.88 %
Възвращаемост на собствения капитал 29.37 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2020г. , публикуван на 26.08.2020 14:09:41