Север Холдинг АД-София
Регистрирани емисии: - 6S8
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
5000 Велико Търново
ул. Васил Левски 15
телефон: +359 62 636 931
факс: +359 62 627 806
емейл: sever@turnovo.net

Капитал: 780660
Директор за връзки с инвеститорите:
Петко Георгиев Георгиев
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 0 хил. лв.
Нетна печалба 0 хил. лв.
Общо активи 2019 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.00 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2018г. , публикуван на 27.07.2018 11:51:28