Север Холдинг АД-София
www.sever-holding.com
Регистрирани емисии: - 6S8
Сектор по КИД-2008: Финансови и застрахователни дейности
Клас по КИД-2008: 6420 - Дейност на холдингови дружества
Адрес:

Адрес на управление:
ВАРНА 9000
УЛ. ЦАР АСЕН I-ВИ 5 ЕТ.3
телефон: +359896023443
факс:
емейл: office@sever-holding.com

Капитал: 780660
Директор за връзки с инвеститорите:
ВАЛЕНТИНА ВЕЛЕВА ГОЧЕВА
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 999 хил. лв.
Нетна печалба -502 хил. лв.
Общо активи 21006 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -50.25 %
Възвращаемост на активите -2.39 %
Възвращаемост на собствения капитал -37.60 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2019г. , публикуван на 29.11.2019 17:42:31