ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново
www.cbaamg.com
Регистрирани емисии: - C81
Код по КИД: Професионални дейности и научни изследвания
Адрес:

Адрес на управление:
гр. Велико Търново 5000
ул. Магистрална № 17
телефон: +359 62 60 12 41
факс: +359 62 50 01 54
емейл: office@cbaamg.com

Капитал: 2020000
Директор за връзки с инвеститорите:
БИСЕРКА ЙОСИФОВА БОЖКОВА
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 4943 хил. лв.
Нетна печалба 4309 хил. лв.
Общо активи 9442 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 87.17 %
Възвращаемост на активите 45.64 %
Възвращаемост на собствения капитал 168.98 %
* Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2018г. , публикуван на 25.04.2019 13:52:54