ХД Дунав АД-Враца
www.holding-dunav.com
Регистрирани емисии: - 4D8
Код по КИД: Професионални дейности и научни изследвания
Адрес:

Адрес на управление:
Враца 3000
гр.Враца ул.Стоян Кялъчев №6
телефон: +359-092-62-74-15
факс:
емейл: dunav_vraca@abv.bg

Капитал: 215000
Директор за връзки с инвеститорите:
РАДОСЛАВА ГЕОРГИЕВА ПЕНКОВА
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 140 хил. лв.
Нетна печалба -60 хил. лв.
Общо активи 1503 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -42.86 %
Възвращаемост на активите -3.99 %
Възвращаемост на собствения капитал -6.96 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2018г. , публикуван на 26.02.2019 13:49:42