ХД Дунав АД-Враца
www.holding-dunav.com
Регистрирани емисии: - 4D8
Код по КИД: Професионални дейности и научни изследвания
Адрес:

Адрес на управление:
Враца 3000
гр.Враца ул.Стоян Кялъчев №6
телефон: +359-092-62-74-15
факс:
емейл: dunav_vraca@abv.bg

Капитал: 215000
Директор за връзки с инвеститорите:
РАДОСЛАВА ГЕОРГИЕВА ПЕНКОВА
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 35 хил. лв.
Нетна печалба -11 хил. лв.
Общо активи 1501 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -31.43 %
Възвращаемост на активите -0.73 %
Възвращаемост на собствения капитал -1.30 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2019г. , публикуван на 22.05.2019 14:35:46