ХД Дунав АД-Враца
www.holding-dunav.com
Регистрирани емисии: - 4D8
Код по КИД: Професионални дейности и научни изследвания
Адрес:

Адрес на управление:
Враца 3000
гр.Враца ул.Стоян Кялъчев №6
телефон: +359-092-62-74-15
факс:
емейл: dunav_vraca@abv.bg

Капитал: 215000
Директор за връзки с инвеститорите:
РАДОСЛАВА ГЕОРГИЕВА ПЕНКОВА
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 17 хил. лв.
Нетна печалба -31 хил. лв.
Общо активи 1023 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -182.35 %
Възвращаемост на активите -3.03 %
Възвращаемост на собствения капитал -14.42 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2018г. , публикуван на 26.07.2018 15:34:53