Екоинвест Холдинг АД-Козлодуй
http://www.ecoinvest-holding.org
Регистрирани емисии: -
Код по КИД:
Адрес:

Адрес на управление:
3320-Козлодуй
ул. Кирил и Методий 1
телефон: +35997385017
факс:
емейл: ecoinvestk@mail.bg

Капитал:
Директор за връзки с инвеститорите:
Снежанка Цветанова Игнатова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 4375 хил. лв.
Нетна печалба -579 хил. лв.
Общо активи 10239 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -13.23 %
Възвращаемост на активите -5.65 %
Възвращаемост на собствения капитал -17.98 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2017г. , публикуван на 31.08.2017 12:57:48