Атоменергоремонт АД-Козлодуй
aer-bg.com
Регистрирани емисии:

ATOM

Сектор по КИД-2008:

Преработваща промишленост

Клас по КИД-2008:

3312 - Ремонт на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

Адрес:

Адрес на управление:
3321
площадка АЕЦ Козлодуй
телефон: +359898424592
факс:
емейл: d_ivaninska@abv.bg

Капитал:

15 355 140 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Десислава Пламенова Иванинска

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 7 311 хил. лв.
Нетна печалба: 4 398 хил. лв.
Общо активи: 235 265 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 60.16 %
Възвращаемост на активите: 1.87 %
Възвращаемост на собствения капитал: 2.57 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2022г. , публикуван на 27.04.2022 13:12:43