Атоменергоремонт АД-Козлодуй
aer-bg.com
Регистрирани емисии: - 68A
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
3321
площадка АЕЦ Козлодуй
телефон: +359898424592
факс:
емейл: d_ivaninska@abv.bg

Капитал: 15355140
Директор за връзки с инвеститорите:
Десислава Пламенова Иванинска
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 50853 хил. лв.
Нетна печалба 23789 хил. лв.
Общо активи 110557 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 46.78 %
Възвращаемост на активите 21.52 %
Възвращаемост на собствения капитал 22.72 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2017г. , публикуван на 31.05.2018 09:13:02