Атоменергоремонт АД-Козлодуй
aer-bg.com
Регистрирани емисии: - 68A
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
3321
площадка АЕЦ Козлодуй
телефон: +359898424592
факс:
емейл: d_ivaninska@abv.bg

Капитал: 15355140
Директор за връзки с инвеститорите:
Десислава Пламенова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 15156 хил. лв.
Нетна печалба 4406 хил. лв.
Общо активи 88005 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 29.07 %
Възвращаемост на активите 5.01 %
Възвращаемост на собствения капитал 5.15 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2017г. , публикуван на 21.07.2017 11:31:30