Атоменергоремонт АД-Козлодуй
aer-bg.com
Регистрирани емисии: - 68A
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
3321
площадка АЕЦ Козлодуй
телефон: +359898424592
факс:
емейл: d_ivaninska@abv.bg

Капитал: 15355140
Директор за връзки с инвеститорите:
Десислава Пламенова Иванинска
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 19539 хил. лв.
Нетна печалба 4809 хил. лв.
Общо активи 115937 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 24.61 %
Възвращаемост на активите 4.15 %
Възвращаемост на собствения капитал 4.39 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2018г. , публикуван на 27.07.2018 10:11:58