Атоменергоремонт АД-Козлодуй
aer-bg.com
Регистрирани емисии: - 68A
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
3321
площадка АЕЦ Козлодуй
телефон: +359898424592
факс:
емейл: d_ivaninska@abv.bg

Капитал: 15355140
Директор за връзки с инвеститорите:
Десислава Пламенова Иванинска
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 49245 хил. лв.
Нетна печалба 27861 хил. лв.
Общо активи 112273 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 56.58 %
Възвращаемост на активите 24.82 %
Възвращаемост на собствения капитал 25.58 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2017г. , публикуван на 29.01.2018 09:12:45