ЕМКА АД-Севлиево
www.emka-bg.com
Регистрирани емисии: - 57E
Сектор по КИД-2008: Преработваща промишленост
Клас по КИД-2008: 2732 - Производство на други електрически и електронни проводници и кабели
Адрес:

Адрес на управление:
Севлиево-5400
ул."Н.Петков" №30
телефон: +3-28-68
факс: +3-28-70
емейл: emka@nat.bg

Капитал: 21699726
Директор за връзки с инвеститорите:
Снежана Василева Стоянова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 23610 хил. лв.
Нетна печалба 1322 хил. лв.
Общо активи 47604 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 5.60 %
Възвращаемост на активите 2.78 %
Възвращаемост на собствения капитал 3.09 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2020г. , публикуван на 28.04.2020 13:38:30