ЕМКА АД-Севлиево
www.emka-bg.com
Регистрирани емисии: - 57E
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
Севлиево-5400
ул."Н.Петков" №30
телефон: +3-28-68
факс: +3-28-70
емейл: emka@nat.bg

Капитал: 21699726
Директор за връзки с инвеститорите:
Снежана Василева Стоянова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 79124 хил. лв.
Нетна печалба 3271 хил. лв.
Общо активи 44825 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 4.13 %
Възвращаемост на активите 7.30 %
Възвращаемост на собствения капитал 8.36 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2018г. , публикуван на 26.10.2018 13:53:15