Руен Холдинг АД-Кюстендил
Регистрирани емисии:

HRU

Сектор по КИД-2008:

Строителство

Клас по КИД-2008:

4299 - Строителство на други съоръжения, некласифицирани другаде

Адрес:

Адрес на управление:
Кюстендил 2500
ул. "Оборище" № 5
телефон: + 359 78 550 440
факс: + 359 78 550 440
емейл: ruenholding@hotmail.com

Капитал:

301 255 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Владислав Руменов Паунов

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 1 286 хил. лв.
Нетна печалба: 62 хил. лв.
Общо активи: 4 131 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 4.82 %
Възвращаемост на активите: 1.50 %
Възвращаемост на собствения капитал: 20.60 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2021г. , публикуван на 26.11.2021 14:13:49