Руен Холдинг АД-Кюстендил
Регистрирани емисии: - 5R9
Сектор по КИД-2008: Строителство
Клас по КИД-2008: 4299 - Строителство на други съоръжения, некласифицирани другаде
Адрес:

Адрес на управление:
Кюстендил 2500
ул. "Оборище" № 5
телефон: + 359 78 550 440
факс: + 359 78 550 440
емейл: ruenholding@hotmail.com

Капитал: 301255
Директор за връзки с инвеститорите:
Владислав Руменов Паунов
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 614 хил. лв.
Нетна печалба 13 хил. лв.
Общо активи 5452 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 2.12 %
Възвращаемост на активите 0.24 %
Възвращаемост на собствения капитал 1.46 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2020г. , публикуван на 26.05.2020 14:31:15