Регистрирани емисии:

HFSI

Сектор по КИД-2008:

Административни и спомагателни дейности

Клас по КИД-2008:

8211 - Комбинирани административни офис дейности

Адрес:

Адрес на управление:
Дупница 2600
ул."Бенковса" 4
телефон: +35970151170
факс:
емейл: fs_holding@abv.bg

Капитал:

372 689 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Веселка Иванова Ризова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 11 хил. лв.
Нетна печалба: -4 хил. лв.
Общо активи: 470 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: -36.36 %
Възвращаемост на активите: -0.85 %
Възвращаемост на собствения капитал: -1.40 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за на г. , публикуван на 29.04.2009 13:09:00