ТЕЦ - Бобов дол ЕАД-Големо село
www.tecbd.com
Регистрирани емисии: - TC8A
Код по КИД: Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива
Адрес:

Адрес на управление:
с. Големо село 2635
с. Големосело
телефон: +35970150531
факс: +35970150533
емейл: d_bojchev@tecbd.com

Капитал: 3500000
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 26129 хил. лв.
Нетна печалба -3992 хил. лв.
Общо активи 280735 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -15.28 %
Възвращаемост на активите -1.42 %
Възвращаемост на собствения капитал -1.84 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2019г. , публикуван на 30.04.2019 16:16:01