ТЕЦ - Бобов дол ЕАД-Големо село
www.tecbd.com
Регистрирани емисии: - TC8A
Код по КИД: Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива
Адрес:

Адрес на управление:
с. Големо село 2635
с. Големосело
телефон: +35970150531
факс: +35970150533
емейл: d_bojchev@tecbd.com

Капитал: 3500000
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 53433 хил. лв.
Нетна печалба 3261 хил. лв.
Общо активи 296295 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 6.10 %
Възвращаемост на активите 1.10 %
Възвращаемост на собствения капитал 1.43 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2018г. , публикуван на 03.09.2018 14:26:34