Монбат АД-София
www.monbat.com
Регистрирани емисии: - 5MB 5MBA
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
София - 1407
ул. Лайош Кошут 9
телефон: +35929621150
факс: +35929621146
емейл: investorrelations@monbat.com

Капитал: 39000000
Директор за връзки с инвеститорите:
Даниела Илчева Пеева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 294179 хил. лв.
Нетна печалба 300 хил. лв.
Общо активи 465446 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.10 %
Възвращаемост на активите 0.06 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.13 %
* Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2018г. , публикуван на 02.05.2019 09:50:05