Монбат АД-София
www.monbat.com
Регистрирани емисии: - 5MB 5MBA
Сектор по КИД-2008: Преработваща промишленост
Клас по КИД-2008: 2720 - Производство на акумулаторни батерии и акумулатори
Адрес:

Адрес на управление:
София - 1407
ул. Лайош Кошут 9
телефон: +35929621150
факс: +35929621146
емейл: investorrelations@monbat.com

Капитал: 39000000
Директор за връзки с инвеститорите:
Даниела Илчева Пеева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 337823 хил. лв.
Нетна печалба 13387 хил. лв.
Общо активи 467352 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 3.96 %
Възвращаемост на активите 2.86 %
Възвращаемост на собствения капитал 6.15 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2019г. , публикуван на 02.03.2020 17:50:05