Монбат АД-София
www.monbat.com
Регистрирани емисии: - 5MB 5MBA
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
София - 1407
ул. Лайош Кошут 9
телефон: +35929621150
факс: +35929621146
емейл: investorrelations@monbat.com

Капитал: 39000000
Директор за връзки с инвеститорите:
Даниела Илчева Пеева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 350564 хил. лв.
Нетна печалба 6352 хил. лв.
Общо активи 281082 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 1.81 %
Възвращаемост на активите 2.26 %
Възвращаемост на собствения капитал 3.96 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2017г. , публикуван на 02.04.2018 18:58:27