Монбат АД-София
www.monbat.com
Регистрирани емисии:

5MBA MONB

Сектор по КИД-2008:

Преработваща промишленост

Клас по КИД-2008:

2720 - Производство на акумулаторни батерии и акумулатори

Адрес:

Адрес на управление:
София - 1407
ул. Лайош Кошут 9
телефон: +35929621150
факс: +35929621146
емейл: investorrelations@monbat.com

Капитал:

39 000 000 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Даниела Илчева Пеева

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 91 908 хил. лв.
Нетна печалба: 6 045 хил. лв.
Общо активи: 470 862 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 6.58 %
Възвращаемост на активите: 1.28 %
Възвращаемост на собствения капитал: 2.82 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2022г. , публикуван на 30.05.2022 17:22:31