Монбат АД-София
www.monbat.com
Регистрирани емисии: - 5MB 5MBA
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
София - 1407
ул. Лайош Кошут 9
телефон: +35929621150
факс: +35929621146
емейл: investorrelations@monbat.com

Капитал: 39000000
Директор за връзки с инвеститорите:
Даниела Илчева Пеева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 293938 хил. лв.
Нетна печалба 2798 хил. лв.
Общо активи 467210 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.95 %
Възвращаемост на активите 0.60 %
Възвращаемост на собствения капитал 1.19 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2018г. , публикуван на 01.03.2019 17:51:04