Елхим Искра АД-Пазарджик
www.elhim-iskra.com
Регистрирани емисии: - 52E
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
гр. Пазарджик-4400
ул. Искра No9
телефон: +359 34 44 45 48
факс: +359 34 44 34 38
емейл: office@elhim-iskra.com

Капитал: 25108410
Директор за връзки с инвеститорите:
Албена Славейкова Димитрова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 10063 хил. лв.
Нетна печалба 311 хил. лв.
Общо активи 39918 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 3.09 %
Възвращаемост на активите 0.78 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.89 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2019г. , публикуван на 24.04.2019 10:37:37