Елхим Искра АД-Пазарджик
www.elhim-iskra.com
Регистрирани емисии: - 52E
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
гр. Пазарджик-4400
ул. Искра No9
телефон: +359 34 44 45 48
факс: +359 34 44 34 38
емейл: office@elhim-iskra.com

Капитал: 25108410
Директор за връзки с инвеститорите:
Албена Славейкова Димитрова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 36731 хил. лв.
Нетна печалба 493 хил. лв.
Общо активи 39370 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 1.34 %
Възвращаемост на активите 1.25 %
Възвращаемост на собствения капитал 1.43 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2018г. , публикуван на 14.03.2019 16:18:13