Елхим Искра АД-Пазарджик
www.elhim-iskra.com
Регистрирани емисии: - 52E
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
гр. Пазарджик-4400
ул. Искра No9
телефон: +359 34 44 45 48
факс: +359 34 44 34 38
емейл: office@elhim-iskra.com

Капитал: 25108410
Директор за връзки с инвеститорите:
Албена Славейкова Димитрова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 36896 хил. лв.
Нетна печалба 517 хил. лв.
Общо активи 37912 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 1.40 %
Възвращаемост на активите 1.36 %
Възвращаемост на собствения капитал 1.49 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2018г. , публикуван на 30.01.2019 13:28:45