Елхим Искра АД-Пазарджик
www.elhim-iskra.com
Регистрирани емисии:

ELHM

Сектор по КИД-2008:

Преработваща промишленост

Клас по КИД-2008:

2720 - Производство на акумулаторни батерии и акумулатори

Адрес:

Адрес на управление:
гр. Пазарджик-4400
ул. Искра No9
телефон: +359 34 44 45 48
факс: +359 34 44 34 38
емейл: office@elhim-iskra.com

Капитал:

25 108 410 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

София Кирилова Аргирова-Атанасова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 29 097 хил. лв.
Нетна печалба: 892 хил. лв.
Общо активи: 40 988 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 3.07 %
Възвращаемост на активите: 2.18 %
Възвращаемост на собствения капитал: 2.44 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2021г. , публикуван на 28.10.2021 13:23:07