Топлофикация-Плевен ЕАД-Плевен
www.toplo-pleven.com
Регистрирани емисии: - TPZB
Сектор по КИД-2008: Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива
Клас по КИД-2008: 3530 - Производство и разпределение на топлинна енергия
Адрес:

Адрес на управление:
Плевен
Източна индустриална зона 128
телефон: +35964895206
факс:
емейл: office@toplo-pleven.com

Капитал: 2500000
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 64422 хил. лв.
Нетна печалба -6353 хил. лв.
Общо активи 147267 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -9.86 %
Възвращаемост на активите -4.31 %
Възвращаемост на собствения капитал -28.23 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2020г. , публикуван на 30.03.2021 17:30:24