Мизия-96 АД-Плевен
www.mizia96ad.com
Регистрирани емисии: - 5MF
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
Плевен 5800
ул. Българска авиация № 7
телефон: +35964800581
факс: +35964801866
емейл: mizia96ad@bulmail.net

Капитал: 70229
Директор за връзки с инвеститорите:
Екатерина Любомирова Димитрова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 22182 хил. лв.
Нетна печалба 328 хил. лв.
Общо активи 12778 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 1.48 %
Възвращаемост на активите 2.57 %
Възвращаемост на собствения капитал 4.39 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2018г. , публикуван на 29.03.2019 09:22:12