Мизия-96 АД-Плевен
www.mizia96ad.com
Регистрирани емисии: - 5MF
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
Плевен 5800
ул. Българска авиация № 7
телефон: +35964800581
факс: +35964801866
емейл: mizia96ad@bulmail.net

Капитал: 70229
Директор за връзки с инвеститорите:
Екатерина Любомирова Димитрова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 10888 хил. лв.
Нетна печалба 290 хил. лв.
Общо активи 12755 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 2.66 %
Възвращаемост на активите 2.27 %
Възвращаемост на собствения капитал 3.90 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2018г. , публикуван на 26.07.2018 15:16:13