Мизия-96 АД-Плевен
www.mizia96ad.com
Регистрирани емисии: - 5MF
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
Плевен 5800
ул. Българска авиация № 7
телефон: +35964800581
факс: +35964801866
емейл: mizia96ad@bulmail.net

Капитал: 70229
Директор за връзки с инвеститорите:
Екатерина Любомирова Димитрова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 5895 хил. лв.
Нетна печалба 335 хил. лв.
Общо активи 11615 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 5.68 %
Възвращаемост на активите 2.88 %
Възвращаемост на собствения капитал 4.48 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2018г. , публикуван на 30.04.2018 10:38:35