Вега АД-Плевен
Регистрирани емисии: - 4V8
Код по КИД: Хотелиерство и ресторантьорство
Адрес:

Адрес на управление:
5800
ул. Вит №1
телефон: +35964680781;+359897883920
факс:
емейл: ka_resource@abv.bg

Капитал: 50421.8
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 4 хил. лв.
Нетна печалба -6 хил. лв.
Общо активи 86 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -150.00 %
Възвращаемост на активите -6.98 %
Възвращаемост на собствения капитал -7.14 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2018г. , публикуван на 31.07.2018 17:37:35