Вега АД-Плевен
Регистрирани емисии: - 4V8
Сектор по КИД-2008: Хотелиерство и ресторантьорство
Клас по КИД-2008: 5610 - Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване
Адрес:

Адрес на управление:
5800
ул. Вит №1
телефон: +35964680781;+359897883920
факс:
емейл: ka_resource@abv.bg

Капитал: 50421.8
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 3 хил. лв.
Нетна печалба -8 хил. лв.
Общо активи 51 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -266.67 %
Възвращаемост на активите -15.69 %
Възвращаемост на собствения капитал -16.00 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2020г. , публикуван на 31.07.2020 19:56:12