Вега АД-Плевен
Регистрирани емисии: - 4V8
Код по КИД: Хотелиерство и ресторантьорство
Адрес:

Адрес на управление:
5800
ул. Вит №1
телефон: +35964680781;+359897883920
факс:
емейл: ka_resource@abv.bg

Капитал: 50421.8
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 7 хил. лв.
Нетна печалба -13 хил. лв.
Общо активи 77 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -185.71 %
Възвращаемост на активите -16.88 %
Възвращаемост на собствения капитал -17.33 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2018г. , публикуван на 01.04.2019 15:48:34