Ален мак АД-Пловдив /в несъстоятелност/
Регистрирани емисии: -
Код по КИД:
Адрес:

Адрес на управление:
4003
ул.Васил Левски 148
телефон: +359032907517
факс:
емейл:

Капитал:
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 1932 хил. лв.
Нетна печалба 0 хил. лв.
Общо активи 36753 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.00 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2010г. , публикуван на 29.10.2010 17:08:43