Българска роза АД-Карлово
www.bulgarianrose.bg
Регистрирани емисии:

ROZA

Сектор по КИД-2008:

Преработваща промишленост

Клас по КИД-2008:

2053 - Производство на етерични масла

Адрес:

Адрес на управление:
Карлово - 4300
Индустриална зона 1
телефон: + 35993320
факс:
емейл: bulgarianrose@mbox.contact.bg

Капитал:

5 350 980 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Панка Иванова Шаламанова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 2 940 хил. лв.
Нетна печалба: 214 хил. лв.
Общо активи: 8 371 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 7.28 %
Възвращаемост на активите: 2.56 %
Възвращаемост на собствения капитал: 3.01 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2022г. , публикуван на 25.07.2022 11:34:02