Българска роза АД-Карлово
www.bulgarianrose.bg
Регистрирани емисии: - 4BH
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
Карлово - 4300
Индустриална зона 1
телефон: + 35993320
факс:
емейл: bulgarianrose@mbox.contact.bg

Капитал: 5350980
Директор за връзки с инвеститорите:
Панка Иванова Шаламанова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 2135 хил. лв.
Нетна печалба -74 хил. лв.
Общо активи 9982 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -3.47 %
Възвращаемост на активите -0.74 %
Възвращаемост на собствения капитал -1.08 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2019г. , публикуван на 10.09.2019 14:39:46