Българска роза АД-Карлово
www.bulgarianrose.bg
Регистрирани емисии: - 4BH
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
Карлово - 4300
Индустриална зона 1
телефон: + 35993320
факс:
емейл: bulgarianrose@mbox.contact.bg

Капитал: 5350980
Директор за връзки с инвеститорите:
Панка Иванова Шаламанова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 828 хил. лв.
Нетна печалба -126 хил. лв.
Общо активи 8358 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -15.22 %
Възвращаемост на активите -1.51 %
Възвращаемост на собствения капитал -1.75 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2019г. , публикуван на 25.04.2019 14:00:56