Българска роза АД-Карлово
bulgarianrose-bg.com
Регистрирани емисии: - 4BH
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
Карлово 4300
Индустриална зона
телефон: +35933595327
факс: +35933595334
емейл: bulgarianrose@mbox.contact.bg

Капитал: 5350980
Директор за връзки с инвеститорите:
Владимир Петков Друнин
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 3088 хил. лв.
Нетна печалба -174 хил. лв.
Общо активи 6817 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -5.63 %
Възвращаемост на активите -2.55 %
Възвращаемост на собствения капитал -3.70 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2009г. , публикуван на 28.10.2009 12:17:13