Българска роза АД-Карлово
www.bulgarianrose.bg
Регистрирани емисии:

ROZA

Сектор по КИД-2008:

Преработваща промишленост

Клас по КИД-2008:

2053 - Производство на етерични масла

Адрес:

Адрес на управление:
Карлово - 4300
Индустриална зона 1
телефон: +359 335 93320; +359 893376379
факс:
емейл:

Капитал:

5 350 980 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Панка Иванова Шаламанова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 1 799 хил. лв.
Нетна печалба: 29 хил. лв.
Общо активи: 8 316 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 1.61 %
Възвращаемост на активите: 0.35 %
Възвращаемост на собствения капитал: 0.43 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2023г. , публикуван на 28.07.2023 09:52:01