Българска роза АД-Карлово
www.bulgarianrose.bg
Регистрирани емисии: - 4BH
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
Карлово - 4300
Индустриална зона 1
телефон: + 35993320
факс:
емейл: bulgarianrose@mbox.contact.bg

Капитал: 5350980
Директор за връзки с инвеститорите:
Панка Иванова Шаламанова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 6667 хил. лв.
Нетна печалба 469 хил. лв.
Общо активи 8585 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 7.03 %
Възвращаемост на активите 5.46 %
Възвращаемост на собствения капитал 6.39 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2018г. , публикуван на 13.03.2019 14:01:00