Винзавод АД-Асеновград
www.mavrud.com
Регистрирани емисии: - 4VA
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
Асеновград 4230
бул.България №75
телефон: +359033162240
факс: +359033168053
емейл: vinzavod@mavrud.com

Капитал: 10016526
Директор за връзки с инвеститорите:
НЕВЕНА СТОЯНОВА ПОПОВА
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 4291 хил. лв.
Нетна печалба -371 хил. лв.
Общо активи 21875 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -8.65 %
Възвращаемост на активите -1.70 %
Възвращаемост на собствения капитал -3.23 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2017г. , публикуван на 22.03.2018 09:19:01