Винзавод АД-Асеновград
www.mavrud.com
Регистрирани емисии: - 4VA
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
Асеновград 4230
бул.България №75
телефон: +359033162240
факс: +359033168053
емейл: vinzavod@mavrud.com

Капитал: 10016526
Директор за връзки с инвеститорите:
НЕВЕНА СТОЯНОВА ПОПОВА
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 3049 хил. лв.
Нетна печалба -1470 хил. лв.
Общо активи 20916 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -48.21 %
Възвращаемост на активите -7.03 %
Възвращаемост на собствения капитал -14.69 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2018г. , публикуван на 22.03.2019 14:22:31