Винзавод АД-Асеновград
www.mavrud.com
Регистрирани емисии: - 4VA
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
Асеновград 4230
бул.България №75
телефон: +359033162240
факс: +359033168053
емейл: vinzavod@mavrud.com

Капитал: 10016526
Директор за връзки с инвеститорите:
НЕВЕНА СТОЯНОВА ПОПОВА
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 1053 хил. лв.
Нетна печалба -446 хил. лв.
Общо активи 20360 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -42.36 %
Възвращаемост на активите -2.19 %
Възвращаемост на собствения капитал -4.67 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2019г. , публикуван на 30.07.2019 08:31:43