Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив
www.bthold.com
Регистрирани емисии: - 6B2
Код по КИД: Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
Адрес:

Адрес на управление:
Пловдив - 4000
бул."Христо Ботев" 82
телефон: +032-62-60-82
факс: +032-62-43-17
емейл: bthdvi@gmail.com

Капитал: 328523
Директор за връзки с инвеститорите:
Наташа Николова Станчева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 249 хил. лв.
Нетна печалба 70 хил. лв.
Общо активи 2641 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 28.11 %
Възвращаемост на активите 2.65 %
Възвращаемост на собствения капитал 3.68 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2019г. , публикуван на 17.04.2019 15:35:20