Пълдин Холдинг АД-Пловдив
puldinholding.com
Регистрирани емисии: - 6P1
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
ПЛОВДИВ 4003
УЛ.БРЕЗОВСКО ШОСЕ 176
телефон: +35932953271
факс: +35932946620
емейл: puldinad@b-trust.org

Капитал: 811764
Директор за връзки с инвеститорите:
ИВАЙЛА ДАКОВА ДЕЛЧЕВА
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 122 хил. лв.
Нетна печалба 137 хил. лв.
Общо активи 5683 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 112.30 %
Възвращаемост на активите 2.41 %
Възвращаемост на собствения капитал 3.57 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2018г. , публикуван на 29.05.2018 11:34:04