Пълдин Холдинг АД-Пловдив
puldinholding.com
Регистрирани емисии:

HPLD

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6420 - Дейност на холдингови дружества

Адрес:

Адрес на управление:
ПЛОВДИВ 4003
УЛ.БРЕЗОВСКО ШОСЕ 176
телефон: +35932953271
факс: +35932946620
емейл: puldinad@b-trust.org

Капитал:

270 588 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Грозданка Иванова Делчева

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 1 830 хил. лв.
Нетна печалба: 1 072 хил. лв.
Общо активи: 5 188 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 58.58 %
Възвращаемост на активите: 20.66 %
Възвращаемост на собствения капитал: 25.68 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2021г. , публикуван на 03.11.2021 12:36:30