Пълдин Холдинг АД-Пловдив
puldinholding.com
Регистрирани емисии: - 6P1
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
ПЛОВДИВ 4003
УЛ.БРЕЗОВСКО ШОСЕ 176
телефон: +35932953271
факс: +35932946620
емейл: puldinad@b-trust.org

Капитал: 811764
Директор за връзки с инвеститорите:
ПАВЛИНА ПАВЛОВА ДАНГОВА
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 80 хил. лв.
Нетна печалба -28 хил. лв.
Общо активи 2448 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -35.00 %
Възвращаемост на активите -1.14 %
Възвращаемост на собствения капитал -1.20 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2018г. , публикуван на 29.01.2019 14:28:34