Пълдин Холдинг АД-Пловдив
puldinholding.com
Регистрирани емисии: - 6P1
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
ПЛОВДИВ 4003
УЛ.БРЕЗОВСКО ШОСЕ 176
телефон: +35932953271
факс: +35932946620
емейл: puldinad@b-trust.org

Капитал: 811764
Директор за връзки с инвеститорите:
ИВАЙЛА ДАКОВА ДЕЛЧЕВА
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 479 хил. лв.
Нетна печалба -419 хил. лв.
Общо активи 4750 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -87.47 %
Възвращаемост на активите -8.82 %
Възвращаемост на собствения капитал -11.47 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2018г. , публикуван на 30.08.2018 13:44:02