Пълдин Холдинг АД-Пловдив
puldinholding.com
Регистрирани емисии: - 6P1
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
ПЛОВДИВ 4003
УЛ.БРЕЗОВСКО ШОСЕ 176
телефон: +35932953271
факс: +35932946620
емейл: puldinad@b-trust.org

Капитал: 811764
Директор за връзки с инвеститорите:
Мария Христова Петричева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 258 хил. лв.
Нетна печалба -321 хил. лв.
Общо активи 5090 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -124.42 %
Възвращаемост на активите -6.31 %
Възвращаемост на собствения капитал -8.52 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2017г. , публикуван на 17.04.2018 15:00:46