Петър Караминчев АД-Русе
www.pkar.bg
Регистрирани емисии: -
Код по КИД:
Адрес:

Адрес на управление:
гр. Русе 7005
бул Липник 73
телефон: +359 82 841 466
факс: +359 82 845 727
емейл: office@pkar.bg

Капитал:
Директор за връзки с инвеститорите:
Ивелина Любомирова Лозанова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 2670 хил. лв.
Нетна печалба 375 хил. лв.
Общо активи 26474 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 14.04 %
Възвращаемост на активите 1.42 %
Възвращаемост на собствения капитал 1.43 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2009г. , публикуван на 29.10.2009 09:00:56