www.pkar.bg
Регистрирани емисии:

Сектор по КИД-2008:

Преработваща промишленост

Клас по КИД-2008:

2221 - Производство на листове, плочи, тръби и профили, от пластмаси

Адрес:

Адрес на управление:
гр. Русе 7005
бул Липник 73
телефон: +359 82 841 466
факс: +359 82 845 727
емейл: office@pkar.bg

Капитал:

лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Ивелина Любомирова Лозанова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 2 670 хил. лв.
Нетна печалба: 375 хил. лв.
Общо активи: 26 474 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 14.04 %
Възвращаемост на активите: 1.42 %
Възвращаемост на собствения капитал: 1.43 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2009г. , публикуван на 29.10.2009 09:00:56