www.orgachim.com
Регистрирани емисии:

Сектор по КИД-2008:

Преработваща промишленост

Клас по КИД-2008:

2030 - Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове

Адрес:

Адрес на управление:
Русе 7000
бул. "Трети март" 21
телефон: +35982886314
факс: +35982886288
емейл: orgachim@orgachim.bg

Капитал:

лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Ирена Кирилова Мицова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 67 730 хил. лв.
Нетна печалба: 368 хил. лв.
Общо активи: 94 256 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 0.54 %
Възвращаемост на активите: 0.39 %
Възвращаемост на собствения капитал: 0.68 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2012г. , публикуван на 29.11.2012 10:48:19