Топлофикация-Русе АД-Русе
Регистрирани емисии:

T0F1 TPLR

Сектор по КИД-2008:

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

Клас по КИД-2008:

3511 - Производство на електрическа енергия

Адрес:

Адрес на управление:
Русе
ул Тец Изток
телефон: +35982883322
факс:
емейл: p.petrova@toplo-ruse.com

Капитал:

28 349 152 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Елица Валентинова Христова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 64 612 хил. лв.
Нетна печалба: 5 931 хил. лв.
Общо активи: 219 284 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 9.18 %
Възвращаемост на активите: 2.70 %
Възвращаемост на собствения капитал: 6.42 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2021г. , публикуван на 29.10.2021 15:10:49