Свинекомплекс Николово АД-Николово
Регистрирани емисии: - 6SN
Код по КИД: Селско, горско и рибно стопанство
Адрес:

Адрес на управление:
Николово 7057
Николово
телефон: +35981183730
факс:
емейл:

Капитал: 3500000
Директор за връзки с инвеститорите:
Делян Любомиров Димов
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 1088 хил. лв.
Нетна печалба 861 хил. лв.
Общо активи 7958 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 79.14 %
Възвращаемост на активите 10.82 %
Възвращаемост на собствения капитал 19.90 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2018г. , публикуван на 27.04.2018 15:49:50