Свинекомплекс Николово АД-Николово
Регистрирани емисии: - 6SN
Код по КИД: Селско, горско и рибно стопанство
Адрес:

Адрес на управление:
Николово 7057
Николово
телефон: +35981183730
факс:
емейл:

Капитал: 3500000
Директор за връзки с инвеститорите:
Делян Любомиров Димов
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 5473 хил. лв.
Нетна печалба 418 хил. лв.
Общо активи 7749 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 7.64 %
Възвращаемост на активите 5.39 %
Възвращаемост на собствения капитал 9.21 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2017г. , публикуван на 30.01.2018 18:27:37