Свинекомплекс Николово АД-Николово
Регистрирани емисии: - 6SN
Код по КИД: Селско, горско и рибно стопанство
Адрес:

Адрес на управление:
Николово 7057
Николово
телефон: +35981183730
факс:
емейл:

Капитал: 3500000
Директор за връзки с инвеститорите:
Делян Любомиров Димов
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 5551 хил. лв.
Нетна печалба 403 хил. лв.
Общо активи 7782 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 7.26 %
Възвращаемост на активите 5.18 %
Възвращаемост на собствения капитал 8.92 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2017г. , публикуван на 29.03.2018 18:34:18