Свинекомплекс Николово АД-Николово
Регистрирани емисии: - 6SN 6SNA
Код по КИД: Селско, горско и рибно стопанство
Адрес:

Адрес на управление:
Николово 7057
Николово
телефон: +35981183730
факс:
емейл:

Капитал: 3500000
Директор за връзки с инвеститорите:
Делян Любомиров Димов
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 2752 хил. лв.
Нетна печалба 133 хил. лв.
Общо активи 7677 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 4.83 %
Възвращаемост на активите 1.73 %
Възвращаемост на собствения капитал 3.13 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2017г. , публикуван на 28.07.2017 13:05:35