Свинекомплекс Николово АД-Николово
Регистрирани емисии: - 6SN
Код по КИД: Селско, горско и рибно стопанство
Адрес:

Адрес на управление:
Николово 7057
Николово
телефон: +35981183730
факс:
емейл:

Капитал: 3500000
Директор за връзки с инвеститорите:
Делян Любомиров Димов
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 4251 хил. лв.
Нетна печалба 226 хил. лв.
Общо активи 7529 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 5.32 %
Възвращаемост на активите 3.00 %
Възвращаемост на собствения капитал 6.12 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2018г. , публикуван на 30.01.2019 13:59:31