Свинекомплекс Николово АД-Николово
Регистрирани емисии: - 6SN 6SNA
Код по КИД: Селско, горско и рибно стопанство
Адрес:

Адрес на управление:
Николово 7057
Николово
телефон: +35981183730
факс:
емейл:

Капитал: 3500000
Директор за връзки с инвеститорите:
Делян Любомиров Димов
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 4207 хил. лв.
Нетна печалба 400 хил. лв.
Общо активи 7981 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 9.51 %
Възвращаемост на активите 5.01 %
Възвращаемост на собствения капитал 8.85 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2017г. , публикуван на 28.10.2017 16:20:37