Мел инвест холдинг АД-София
Регистрирани емисии: - 4MB
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
СОФИЯ- 1606
бул. Генерал Тотлебен 85- 87
телефон: +35928052020
факс: +35928052030
емейл: sboyanova@melinvest.com

Капитал: 3641000
Директор за връзки с инвеститорите:
ВЕСЕЛИН МИЛЕВ МИЛЕВ
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 417 хил. лв.
Нетна печалба 2 хил. лв.
Общо активи 10086 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.48 %
Възвращаемост на активите 0.02 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.03 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2018г. , публикуван на 29.11.2018 16:27:05