Мел инвест холдинг АД-София
Регистрирани емисии: - 4MB
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
СОФИЯ- 1606
бул. Генерал Тотлебен 85- 87
телефон: +35928052020
факс: +35928052030
емейл: sboyanova@melinvest.com

Капитал: 3641000
Директор за връзки с инвеститорите:
ВЕСЕЛИН МИЛЕВ МИЛЕВ
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 390 хил. лв.
Нетна печалба 2 хил. лв.
Общо активи 9111 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.51 %
Възвращаемост на активите 0.02 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.03 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2018г. , публикуван на 30.10.2018 11:00:10