Мел инвест холдинг АД-София
www.melinvest.bg
Регистрирани емисии: - 4MB
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
СОФИЯ-1606
БУЛ.ГЕН. ТОТЛЕБЕН 85-87
телефон: +35928052020; +35928052018
факс: +35928052030
емейл: office@melinvest.bg

Капитал: 3641000
Директор за връзки с инвеститорите:
ВЕСЕЛИН МИЛЕВ МИЛЕВ
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 570 хил. лв.
Нетна печалба 149 хил. лв.
Общо активи 10244 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 26.14 %
Възвращаемост на активите 1.45 %
Възвращаемост на собствения капитал 1.98 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2018г. , публикуван на 27.02.2019 16:27:42