Юрокапитал Битекс АД-София
www.bitex.com
Регистрирани емисии: -
Код по КИД:
Адрес:

Адрес на управление:
София 1463
пл. България 1, Адм. сграда НДК, ет. 10
телефон: +359 2 954 90 90
факс:
емейл: dtsankova@bitex.com

Капитал:
Директор за връзки с инвеститорите:
Димитрина Недкова Цанкова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 0 хил. лв.
Нетна печалба -131 хил. лв.
Общо активи 358 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите -36.59 %
Възвращаемост на собствения капитал -49.06 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2012г. , публикуван на 29.10.2012 16:39:48