Регистрирани емисии: -
Сектор по КИД-2008: Операции с недвижими имоти
Клас по КИД-2008: 6820 - Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти
Адрес:

Адрес на управление:
София 1619
Всеволод Гаршин 1
телефон: + 00359 2 8570471
факс: + 00359 2 8570471
емейл: office@albavia.net

Капитал:
Директор за връзки с инвеститорите:
Любка Никифорова Чавдарова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 52 хил. лв.
Нетна печалба 22 хил. лв.
Общо активи 2717 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 42.31 %
Възвращаемост на активите 0.81 %
Възвращаемост на собствения капитал 1.48 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2011г. , публикуван на 26.10.2011 17:59:08