Котлостроене АД-София
Регистрирани емисии: - 4KS
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
гр.София 1220
бул.История славянобългарска № 8
телефон: +359 02 832 50 77
факс:
емейл: kotli-invest@infotel.bg

Капитал: 237588
Директор за връзки с инвеститорите:
Даниела Георгиева Григорова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 2139 хил. лв.
Нетна печалба 6 хил. лв.
Общо активи 7607 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.28 %
Възвращаемост на активите 0.08 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.10 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2017г. , публикуван на 04.12.2017 15:24:32