Котлостроене АД-София
Регистрирани емисии: - 4KS
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
гр.София 1220
бул.История славянобългарска № 8
телефон: +359 02 832 50 77
факс:
емейл: kotli-invest@infotel.bg

Капитал: 237588
Директор за връзки с инвеститорите:
Даниела Георгиева Григорова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 2730 хил. лв.
Нетна печалба 5 хил. лв.
Общо активи 7502 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.18 %
Възвращаемост на активите 0.07 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.09 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2018г. , публикуван на 29.03.2019 15:28:35