Котлостроене АД-София
Регистрирани емисии: - 4KS
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
гр.София 1220
бул.История славянобългарска № 8
телефон: +359 02 832 50 77
факс:
емейл: kotli-invest@infotel.bg

Капитал: 237588
Директор за връзки с инвеститорите:
Даниела Георгиева Григорова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 442 хил. лв.
Нетна печалба -32 хил. лв.
Общо активи 7440 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -7.24 %
Възвращаемост на активите -0.43 %
Възвращаемост на собствения капитал -0.55 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2018г. , публикуван на 25.04.2018 12:25:07