Котлостроене АД-София
Регистрирани емисии: - 4KS
Сектор по КИД-2008: Преработваща промишленост
Клас по КИД-2008: 2530 - Производство на парни котли, без котли за централно отопление
Адрес:

Адрес на управление:
гр.София 1220
бул.История славянобългарска № 8
телефон: +359 02 832 50 77
факс:
емейл: kotli-invest@infotel.bg

Капитал: 237588
Директор за връзки с инвеститорите:
Елена Денчева Могилска
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 670 хил. лв.
Нетна печалба -102 хил. лв.
Общо активи 7755 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -15.22 %
Възвращаемост на активите -1.32 %
Възвращаемост на собствения капитал -1.80 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2020г. , публикуван на 30.09.2020 09:36:25